Kompleksowe badania w dwóch regionach Polski

Do pogłębionych badań zostaną wybrane dwa regiony zróżnicowane pod względem poziomu świadomości obywatelskiej i kultury demokratycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wyborów, działań obywatelskich i protestów.

W szczególności badania obejmą następujące działania:

  • diagnozę kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej na podstawie wszelkich dostępnych dokumentów zastanych (raportów, sprawozdań, nagrań dźwiękowych lub protokołów z posiedzeń rady, lokalnej prasy itp.),
  • badania etnograficzne prowadzone przez specjalnie przygotowany zespół prowadzący obserwacje, wywiady indywidualne i grupowe oraz zbierający materiały w wybranych społecznościach lokalnych,
  • wywiady indywidualne z aktorami ważnymi ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia,
  • dwa badania obejmujące reprezentatywne próby populacji z wybranych regionów.