Integracja istniejących diagnoz i opracowanie metodologii w oparciu o doświadczenia europejskie

Główne działania w ramach tego etapu:

  1. integracja istniejących badań na temat decentralizacji i partycypacji obywatelskiej w UE.
    W tym celu zostaną przeanalizowane najnowsze badania naukowe dotyczące samorządu terytorialnego w Europie (zwłaszcza poświęcone decentralizacji i jej skutkom). Posłużą one pogłębieniu zagadnień związanych ze stawianą tezą o wyczerpaniu się w Polsce wdrożonego modelu samorządności w zakresie zaangażowania społecznego.
  2. opracowanie raportów sektorowych opartych na 30-letnim doświadczeniu samorządu terytorialnego w Polsce. Głównym celem raportów będzie identyfikacja barier utrudniających obywatelskie uczestnictwo w kształtowaniu polityk publicznych.
  3. opracowanie szczegółowej metodologii badawczej i strategii budowania zaangażowania interesariuszy na rzecz większego uczestnictwa obywatelskiego:
    • Opracowanie oryginalnej metody mapowania społecznego i instytucjonalnego regionów
    • Opracowanie szczegółowej metodologii badań jakościowych i ilościowych dla dwóch wybranych regionów Polski (m.in. zasad i narzędzi analizy treści publikowanych w prasie lokalnej, dokumentów strategicznych, wirtualnego otoczenia społecznego instytucji lokalnych, realizacji wywiadów jakościowych z kluczowymi interesariuszami życia publicznego na poziomie lokalnym, a także badania obejmującego reprezentatywne próby populacji z dwóch wybranych regionów).