Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sondażowego CATI na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=2000) z dodatkowym rozbudowaniem badania do prób reprezentatywnych dla dorosłych mieszkańców województw pomorskiego i podkarpackiego (booster – liczebność próby N=1000 dla każdego województwa) w ramach projektu „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny na podstawie umowy z BMF z dnia 1.09.2020.

Termin złożenia ofert: 16 grudnia 2022, godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe (PDF): POBIERZ

Zał. 1. Wstępny kwestionariusz badania (PDF): POBIERZ

Zał. 2. Formularz ofertowy (DOCX): POBIERZ

Zał. 3. Oświadczenie (DOCX): POBIERZ

Wyjaśnienie 1: W związku ze zgłoszeniem wątpliwości dot. zapisów zawartych w treści zapytania ofertowego rozdz. IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, pkt. 1) W zakresie wiedzy i doświadczenia oraz rozdz. V. Kryteria oceny oferty i informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny, pkt. 2. Kryterium: doświadczenie wykonawcy dot. wymaganego minimum przeprowadzonych ogólnopolskich badań sondażowych CATI (realizowanych na próbach reprezentatywnych dorosłych mieszkańców) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – pragniemy poinformować, że wymagane minimum = minimum 1 badanie CATI na próbie min. 4000 respondentów lub 4 badania CATI na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich minimum N=1000.

Wyjaśnienie 2: W związku z otrzymanym pytaniem dot. zakładanego poziomu błędu statystycznego próby – tj. czy ma być oceniony dla próby ogólnopolskiej, czy dla poszczególnych województw – informujemy, że zakładany poziom błędu statystycznego ma być oceniony dla próby ogólnopolskiej.