W tym tygodniu odbyły się 2-dniowe warsztaty eksperckie w ramach realizowanego przez naszą Fundację projektu: "Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych". W spotkaniu biorą udział eksperci z bogatym doświadczeniem w zakresie partycypacji społecznej i konsultacji społecznych.

Podczas pierwszego dnia pracy warsztatowej eksperci dyskutowali nt. celów projektu oraz koncepcji warsztatów. Zaproszeni eksperci zewnętrzni - Jacek Michałowski oraz prof. Hubert Izdebski wygłosili wykłady, a następnie uczestniczyli we wspólnej dyskusji.

Drugiego dnia dyskusja dotoczyła barier w uspołecznianiu samorządu. Eksperci debatują o barierach w demokracji bezpośredniej i partycypacji na poziomie lokalnym. Rozważania dotyczą tego, co jest barierą po stronie obywateli, aby byli współinicjatorami, współprojektantami i współwykonawcami na poziomie działalności lokalnej. Eksperci pracują również nad zidentyfikowaniem barier po stronie władz lokalnych/samorządu terytorialnego, aby realnie uspołecznić polityki publiczne, jak również barier występujących po stronie zorganizowanych grup mieszkańców (organizacji pozarządowych, aktywistów, grup nieformalnych), aby byli współtwórcami lokalnych polityk publicznych.